بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘petition online’

نامه سرگشاده اعتراضی به وزیر مهاجرت و وزیر خارجه کانادا: اگر مایلید امضا کنید

نخست اینکه می دانم پاسخ بسیاری از کامنتها را نداده ام در این چند روزی که از مسافرت آمده ام بیش از صد کامنت منتظر است که یکی دو روزه پاسخ می دهم.

دوستی لینکی به یک نامه سرگشاده آنلاین برایم فرستاده که خطاب به وزیر خارجه و نیز وزیر مهاجرت کانادا در مورد اعمال تبعیض سیستماتیک در مورد ایرانیان است. به تعبیری به فاصله حرف و عمل آنها اشاره و اعتراض شده است. این نامه در کنترل ما نیست ولی شاید بد نباشد امضا کنیم هر چند این توصیه لزوما به معنی تایید همه مفاد آن نیست ولی از جهت عملکرد این دو وزیر سخن به درستی رفته است.

به اندازه کافی امضا بگیرد پتانسیل آنرا دارد که توجه مطبوعات را جلب کند.

Kenney, Baird, Please let your words Be a Reflection of Your Actions

این هم لینک نامه سرگشاده

 

برای امضا اینجا کلیک کنید.