بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘لیست مشاغل ۲۰۱۲’

برنامه نیروی متخصص فدرال تا پایان سال میلادی بسته می ماند

خبر دلچسبی نیست.

لیست مشاغل تجدید نمی شود و برنامه نیروی متخصص فدرال و نیز سرمایه گذاری فدرال تا پایان سال بسته می ماند و متقاضی جدید نمی پذیرد.

مطلب را اینجا در سایت کنپارس ببینید