بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘جعل و تقلب’

پرونده کسانی که با تقلب ویزا گرفته اند بازگشایی می شود

۱۴ آذر ۱۳۹۰ ۲۵ دیدگاه

شنیده ها حاکی است که به دنبال کشف تقلب گسترده و ارایه مدارک تحصیلی و زبان جعلی در پرونده های نیروی متخصص ایرانیان؛ دولت کبک بنا دارد پرونده های ایرانیان پذیرفته شده از سال ۲۰۰۸ به بعد  را مورد بازنگری قرار دهد و در صورت کشف تقلب و جعل در آنها نسبت به ابطال CSQ  و گزارش به فدرال برای ابطال ویزای اقامت دایم و اخراج مهاجر اقدام کند.

به نظر می رسد با توجه به انباشت پرونده در این اداره به دلیل انتقال دفتر از دمشق به مونترآل عملی شدن این تصمیم به زمانی در حدود دو سال نیاز مند است. ادامه ی نوشته