بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘سابقه کیفری’

سوال درباره سابقه کیفری

۲۵ مرداد ۱۳۹۰ ۳۰۰ دیدگاه

سوال:

من درسال ۸۴ بعلت رابطه بایک خانم دارای سوسابقه شده ام اما زندان یا شلاق نداشته ام وفقط سابقه دارشده ام که پس از۳سال باطل شده آیابرای چک امنیتی مشکلی وجودداردوآیاازنظرمهاجرت بامشکلی مواجه خواهم شد

ادامه ی نوشته