بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘برنامه جدید نیروی متخص کبک’

مهلت ارایه نمره زبان پرونده های کبک ۱۲ماه و ۱۸ ماه

مطلب مفصلی در سایت پارس کانادا در این خصوص نوشته ام که توصیه می کنم بخوانید. این مطلب در اینجا در دسترس است