بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘اير فرانس’

تا من باشم با ایرفرانس پرواز نکنم

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۴ دیدگاه

حکایت من و پرواز ایر فرانس

چند سالی بود که شرکت هواپیمایی فرانسه به ایران پرواز نداشت ولی همچنان هر از گاه گذر ما به پاریس می افتاد و محبور به استفاده از ایرفرانس هر بار هم ماجرایی داشتیم . با شروع پروازها به ایران خانم معتمدی عزیز که معمولا بلیطهای ما را زحمت می کشند ایرفرانس را پیشنهاد کردند با توجه به زمان انتظار میان دو پرواز در مقایسه با هواپیمایی ترکیه جذاب تر بود پروازهای عربی هم که اساسا در لیست من نیست حتی اگر مجانی باشد. پول به دشمنان قسم خورده ملتم نمی دهم.

IMG_7369[1]
خلاصه اینکه بلیط ایرفرانس برای ما صادر شد و انتظار دو پرواز هم ۴ ساعت بود که معقول است
از مونترال تا پاریس خوب بود و مشکلی نبود جز اینکه اتوبوس اوردند و باید از هواپیما تا ترمینال را اتوبوس سواری می کردیم ده دقیقه ای هم راه بود از بس این فرودگاه وسعت دارد.

در قسمت دوم سفر چشمتان اما روز بد نبیند و انچه بر سر ما امد در ابن سفر از ساحت با سعادت شما دور باد.
در فرودگاه پاریس در گیت مربوطه از دو ساعت قبل از پرواز یعنی ساعت ١٠ نشسته بودیم و نزدیک ساعت ١٢ بود که از خواب پریدم یعنی ساعتی که قرار بود زمان پرواز ما باشد دیدم هیچکس در گیت نیست. با اضطراب سری چرخاندم و به دنبال کشف ماجرا بودم که دیدم یکی از کارمندان ایرفرانس به زبان شیرین فارسی برای زوج سرگردانی توضیح داد که گیت عوض شده است به شماره ٣٩ بروید . جوابم را گرفتم و نفس راحتی کشیدم. بار و بنه را برداشتم و به سمت گیت رفتم و ان خانم هم پشت سر بنده برای همان زوج توضیح داد که پروازتان تاخیر دارد برای یکساعت .

ادامه ی نوشته